ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

X კლასი

PSX-20220215-134507

✅კლასი : X
✅საგანი: გეოგრაფია
✅მასწავლებელი: ნინო ფაჩუაშვილი , ✅გაკვეთილის თემა : გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა , მოსწავლეებმა : თეკლა ხუჯაძემ , ლიზი კაპატაძემ, ნინი გუმბერიძემ, თორნიკე ლაღაძემ და მათე კაპატაძემ გამოავლინეს საკითხის ღრმა ცოდნა , ისაუბრეს თავისუფლად გერმანიის მდებარეობის შესახებ , მეზობელი ქვეყნების, ზღვებისა და შემოსაზღვრულობის მახასიათებლებზე, ფართობზე , რელიეფზე . დაახასიათეს მოსახლეობის მხრივ, სიმჭიდროვე, მკვიდრი და უცხოელი მაცხოვრებლების , მთავარი ცენტრების , სახელმწიფო ენის გავრცელების არეალზე . დაასახელეხ უდიდესი მდინარე, ტბა, უმაღლესი მწვერვალი. კითხვა-პასუხის მეთოდით ამომწურავი იყო მოსწავლეთა პასუხები .აიხსნა ახალი თემატიკა -გერმანიის სახელმწიფო წყობილება , მმართველობა, საპარლამენტო-საკანონმდებლო სისტემა, ბუნდესტანგი, მიწების დაყოფის , კანონმდებლობის პრინციპებზე. გერმანიის ეკონომიკური მდებარეობის , მშპ მოცულობაზე, მრეწველობის დარგებზე , მანქანათმშენებლობის, ელექტროტექნიკის, ქიმიური წარმოების, სამეურნეო წარმოების შესახებ

ისტორია

PSX-20220201-123320

✅კლასი: IX
✅საგანი: ისტორია
✅მასწავლებელი: ქ.ლომიძე
✅გაკვეთილის თემა: როგორ გაჩნდა XIX საუკუნეში ახალი გერმანია და ახალი იტალია? მოსწავლეებმა ისაუბრეს ნაპოლეონის დაპყრობითი ომების შედეგებზე , ვენის კონგრრსზე , გერმანიის გაერთიანების მიზეზებზე , ,,ფრანკფურტის პარლამენტზე“ , კონსტიტუციური მონარქიის პრინციპებზე ოტო ფონ ბისმარკის პიროვნებაზე და მის მიერ გამართულ სტრატეგიებზე. გერმანიის ახალი იმპერიის შექმნაზე. ბისმარკის ხელმძღვანელობით გერმანია როგორ იქცა ევროპის უდიდეს ინდუსტრიულ ქვეყნად. მოსწავლეების უმრავლესობამ გამოავლინა საკითხის ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა . ახალი თემატიკა აიხსნა კითხვა-პასუხის მეთოდით, წინარე მკვიდრ წარმოდგენებზე დაყრდნობით და მასწავლებელმა განაზოგადა საკითხი-- როგორ დაიბადა იტალია?.

ინგლისური

PSX-20220128-135007

✅კლასი: IX
✅საგანი: ინგლისური
✅მასწავლებელი: ესმა გოგისვანიძე ✅თემა: ,,Are you afraid of dogs?" მოსწავლეების უმრავლესობას შეუძლია ტექსტის თანმიმდევრობით თხრობა . შეუძლიათ ლექსიკური ერთეულების გამოყენება. კითხვა-პასუხების მეთოდით გაარჩიეს დავალებები. უმრავლესობამ შეძლო მიცემული ფრაზებით დიალოგების სწორად შევსება . მოისმინეს დიალოგი, გაარჩიეს მოცემული ფრაზების მართებულება .

ისტორია

PSX-20220127-154254
✅ისტორიის მასწავლებელმა, ქეთევან ლომიძემ მე-9 კლასში ჩაატარა ღია გაკვეთილი ( კომპლექსური დავალება) თემაზე: ,, რატომ ვმონაწილეობ არჩევნებში"?
✅ბავშვებმა მოირგეს პოლიტიკური პარტიის ლიდერის როლი. წარმოიდგინეს რომ, წინასაარცევნო პერიოდია და მიიღეს მოწვევა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებულ ფორუმზე, რომელიც ეძღვნება სამართლიან არჩევნებს და საკითხს გენდერული თანასწორობის დაცვაზე არჩევნებში. შეხვედრაზე ასევე იყვნენ ოპონენტები და მასმედიის წარმომადგენლები. პარტიის ლიდერებს მიეცათ შანსი, დამაჯერებელი არგუმენტებით წარმოეჩინათ საკუთარი პერსონა და პოლიტიკური პარტია. ამისთვის კი მოამზადეს საჯარო სიტყვა.
ბავშვები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი დავალების შესრულებაში, მათი საჯარო სიტყვა იყო არგუმენტირებული და დამაჯერებელი.

საგანი გეოგრაფია


PSX-20220127-114959
✅კლასი: IX
✅საგანი: გეოგრაფია
✅ მასწავლებელი: ნინო ფაჩუაშვილი
✅გაკვეთილის თემა: აღმოსავლეთი კავკასიონი. მოსწავლეებმა ჩამოაყალიბეს რა მნიშვნელობა აქვს კავკასიონს საქართველოსთვის, როგორია მისი მდებარეობის არეალი, რომელია კავკასიონის მოსაზღვრე ტერიტორიები. შეასრულეს დავალებები: რომელი ქედები შედის კავკასიონის შემადგენლობაში, რომელი მწვერვალები მდებარეობს კავკასიონზე, რომელი ქედები მიეკუთვნება აღმოსავლეთ, სამხრეთ და ჩრდილოეთ ფერდობებს, რომელი მდინარეები იღებს სათავეს კავკასიონის ქედების კალთებიდან , რით ხასიათდება მდინარეები და რატომ ? რუკაზე აღნიშნეს კავკასიონის ქედები , მწვერვალები, გეოგრაფიული პროვინციები. აქტიურად ჩაერთვნენ ახალი თემის ,,ელდარის დაბლობის " ახსნაში, ისაუბრეს მდებარეობის, წარმოშობის, მოსაზღვრე მხარეების, ბუნებრივი მახასიათებლების, კლიმატური პირობების შესახებ. ისაუბრეს აკუმულაციური პროცესების, ელდარის ველის ფლორისა და ფაუნის შესახებ.

საგანი გეოგრაფია


PSX-20220127-114959
✅კლასი: IX
✅საგანი: გეოგრაფია
✅ მასწავლებელი: ნინო ფაჩუაშვილი
✅გაკვეთილის თემა: აღმოსავლეთი კავკასიონი. მოსწავლეებმა ჩამოაყალიბეს რა მნიშვნელობა აქვს კავკასიონს საქართველოსთვის, როგორია მისი მდებარეობის არეალი, რომელია კავკასიონის მოსაზღვრე ტერიტორიები. შეასრულეს დავალებები: რომელი ქედები შედის კავკასიონის შემადგენლობაში, რომელი მწვერვალები მდებარეობს კავკასიონზე, რომელი ქედები მიეკუთვნება აღმოსავლეთ, სამხრეთ და ჩრდილოეთ ფერდობებს, რომელი მდინარეები იღებს სათავეს კავკასიონის ქედების კალთებიდან , რით ხასიათდება მდინარეები და რატომ ? რუკაზე აღნიშნეს კავკასიონის ქედები , მწვერვალები, გეოგრაფიული პროვინციები. აქტიურად ჩაერთვნენ ახალი თემის ,,ელდარის დაბლობის " ახსნაში, ისაუბრეს მდებარეობის, წარმოშობის, მოსაზღვრე მხარეების, ბუნებრივი მახასიათებლების, კლიმატური პირობების შესახებ. ისაუბრეს აკუმულაციური პროცესების, ელდარის ველის ფლორისა და ფაუნის შესახებ.

საგანი მათემატიკა

PSX-20220127-113045
✅საგანი:მათემატიკა
✅კლასი: VII
✅გაკვეთილის თემა: შემოკლებული გამრავლების ფორმულები
✅მასწავლებელი: ნანა დუშუაშვილი
✅მოსწავლეებმა მრავალწევრთა გამრავლების წესების გამოყენებით ამოხსნეს მაგალითები , გამოიყენეს ჯამის კვადრატის ფორმულა, სხვაობის კვადრატის ფორმულა, ორი გამოსახულების ჯამისა და სხვაობის ნამრავლის ფორმულა. შეასრულეს დამოუკიდებელი სამუშაო ჯამისა და სხვაობის კვადრატების ფორმულების გამოყენებით

საგანი გეოგრაფია

PSX-20220127-112500
✅დღეს გეოგრაფიაში ჩატარდა გაკვეთილი,
✅თემა: მსოფლიო ოკეანის ნაწილები.
✅ კლასი: VII
✅ მასწავლებელი: ნინო ფაჩუაშვილი
✅ბავშვებმა ჩამოაყალიბეს ოკეანის მნიშვნელობა და მისი შემადგენელი ნაწილები.
✅განსაზღვრეს რა არის კუნძული,ნახევარკუნძული,სრუტე,ყურე.ჩაერთვნენ ახალი გაკვეთილის ახსნის პროცესში. ოკეანის წყლის თვისებები მასწავლებელთან ერთად იმსჯელეს ოკეანის თვისებებზე,მარილიანობის ხარისხზე,ოკეანების და ზღვების ზედაპირზე წყლის ტემპერატურის განაწილებაზე.ბავშვები აქტიურად არიან ჩართული საგაკვეთილო პროცესში.

საგანი ქიმია

საგანი ქიმია

✅კლასი: IX
✅საგანი: ქიმია
✅მასწავლებელი: ნანა მანაგაძე ✅გაკვეთილის თემა: არაორგანული ნაერთების გამოყენება. კიდევ ერთი საინტერესო გაკვეთილი, მოსწავლეებმა ჩამოაყალიბეს არაორგანული ნაერთების ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენების ფუნქციები. მოძიებული ჰქონდათ ინფორმაციები სილიკაგელის გრანულების , მისი დანიშნულების შესახებ, ნახშირორჟანგის გამოყენებისა და მისი მავნებლობის, კალციუმის ოქსიდის გამოყენების როლზე , ალუმინის ოქსიდის, ნატრიუმის ჰიდროქსიდის, მაგნიუმის ჰიდროქსიდის, გოგირდმჟავას, ქლორწყალბადმჟავას, ნატრიუმის ქლორიდის, ვერცხლ(I)-ის ქლორიდის, სპილენძის სულფატის პენტაჰიდრატის , ბარიუმის სულფატის, კალციუმის სულფატის, ნატრიუმის კარბონატის - ნიტრატებისა და ფოსფატის მნიშვნელობაზე. შეასრულეს ჯგუფური დავალება ნაერთთა კლასებზე, მათ თვისებებზე , მასური წილის პოვნაზე , რეაქციების დასრულება და სხვ. აქტურად დაუკავშირეს წინარე ცოდნა ახალ მასალას , გენეტიკური კავშირი არაორგანულ ნაერთთა შორის , ჩამოაყალიბეს რა კავშირები არსებობს ნაერთთა კლასების წარმომადგენლებს შორის ურთიერთგარდაქმნების საფუძველზე .

საგანი ბიოლოგია

საგანი ბიოლოგია
✅კლასი: მე-9
✅საგანი: ბიოლოგია
✅ მასწავლებელი: ხათუნა ქუქალია
✅თემა: ენდოკრინული სისტემა

. dle .
ToP სიახლე