ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

საგანი მათემატიკა

PSX-20220127-113045
✅საგანი:მათემატიკა
✅კლასი: VII
✅გაკვეთილის თემა: შემოკლებული გამრავლების ფორმულები
✅მასწავლებელი: ნანა დუშუაშვილი
✅მოსწავლეებმა მრავალწევრთა გამრავლების წესების გამოყენებით ამოხსნეს მაგალითები , გამოიყენეს ჯამის კვადრატის ფორმულა, სხვაობის კვადრატის ფორმულა, ორი გამოსახულების ჯამისა და სხვაობის ნამრავლის ფორმულა. შეასრულეს დამოუკიდებელი სამუშაო ჯამისა და სხვაობის კვადრატების ფორმულების გამოყენებით

საგანი გეოგრაფია

PSX-20220127-112500
✅დღეს გეოგრაფიაში ჩატარდა გაკვეთილი,
✅თემა: მსოფლიო ოკეანის ნაწილები.
✅ კლასი: VII
✅ მასწავლებელი: ნინო ფაჩუაშვილი
✅ბავშვებმა ჩამოაყალიბეს ოკეანის მნიშვნელობა და მისი შემადგენელი ნაწილები.
✅განსაზღვრეს რა არის კუნძული,ნახევარკუნძული,სრუტე,ყურე.ჩაერთვნენ ახალი გაკვეთილის ახსნის პროცესში. ოკეანის წყლის თვისებები მასწავლებელთან ერთად იმსჯელეს ოკეანის თვისებებზე,მარილიანობის ხარისხზე,ოკეანების და ზღვების ზედაპირზე წყლის ტემპერატურის განაწილებაზე.ბავშვები აქტიურად არიან ჩართული საგაკვეთილო პროცესში.

საგანი ქიმია

საგანი ქიმია

✅კლასი: IX
✅საგანი: ქიმია
✅მასწავლებელი: ნანა მანაგაძე ✅გაკვეთილის თემა: არაორგანული ნაერთების გამოყენება. კიდევ ერთი საინტერესო გაკვეთილი, მოსწავლეებმა ჩამოაყალიბეს არაორგანული ნაერთების ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენების ფუნქციები. მოძიებული ჰქონდათ ინფორმაციები სილიკაგელის გრანულების , მისი დანიშნულების შესახებ, ნახშირორჟანგის გამოყენებისა და მისი მავნებლობის, კალციუმის ოქსიდის გამოყენების როლზე , ალუმინის ოქსიდის, ნატრიუმის ჰიდროქსიდის, მაგნიუმის ჰიდროქსიდის, გოგირდმჟავას, ქლორწყალბადმჟავას, ნატრიუმის ქლორიდის, ვერცხლ(I)-ის ქლორიდის, სპილენძის სულფატის პენტაჰიდრატის , ბარიუმის სულფატის, კალციუმის სულფატის, ნატრიუმის კარბონატის - ნიტრატებისა და ფოსფატის მნიშვნელობაზე. შეასრულეს ჯგუფური დავალება ნაერთთა კლასებზე, მათ თვისებებზე , მასური წილის პოვნაზე , რეაქციების დასრულება და სხვ. აქტურად დაუკავშირეს წინარე ცოდნა ახალ მასალას , გენეტიკური კავშირი არაორგანულ ნაერთთა შორის , ჩამოაყალიბეს რა კავშირები არსებობს ნაერთთა კლასების წარმომადგენლებს შორის ურთიერთგარდაქმნების საფუძველზე .

საგანი ბიოლოგია

საგანი ბიოლოგია
✅კლასი: მე-9
✅საგანი: ბიოლოგია
✅ მასწავლებელი: ხათუნა ქუქალია
✅თემა: ენდოკრინული სისტემა

ღია გაკვეთილი

ღია გაკვეთილი ✅დღეს მერვე კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი(კომპლექსური დავალება)გეოგრაფიაში. ✅მასწავლებელი:ნინო ფაჩუაშვილი. ✅სამიზნე ცნება:გეოგრაფიული კვლევა და ანალიზი,გეოგრაფიული მოვლენა,გეოგრაფიული პროცესი:მოსახლეობა და მეურნეობა. ✅ბავშვებმა წარმოიდგინეს,რომ მუშაობენ გამომცემლობაში მხატვარ-ილუსტრატორად და რედაქტორმა დაავალა კომიქსის შექმნა მოსწავლეებისთვისთემაზე"კოლუმბამდელი ცივივილიზაციები და კონკისტადორები".მათ შექმნეს კომიქსი და ხაზგასმით წარნოაჩინეს: კონკისტადორების როლი და გავლენა სამხრეთ ამერიკის მოსახლეობაზე.მოგზაურობის და მკვლევრების შედეგები და მნიშვნელობა კონტინენტის ათვისება/განვითარებაში ბავშვებმა გაასიტყვეს კვლევის პროცესი. კომიქსის შექმნისას გამოიყენეს მათ მიერ შექმნილი ნახატები და წარმოაჩინეს რა ეტაპები გაიარეს დავალების მომზადების დროს,მადლობა მათ საინტერესო გაკვეთილისთვის.

საგანი ქართული და ისტორია

✅კლასი: მე-8, მე-10
✅საგანი: ქართული და ისტორი
✅მასწავლებები: თ. ჭელიშვილი ქ. ლომიძე
✅ჩატარდა საინტერესო კლასგარეშე გაკვეთილი თემაზე, ანა კალანდაძის ლექსი “ფეხი დამადგით…” და გელათის ტაძრის ისტორია. ბავშვებმა მოინახულეს და საინტერესო ამბები მოისმინეს გელათის მონასტრის შესახებ, დავითის საფლავთან წაიკითხეს ანა კალანდაძის ლექსი “ფეხი დამადგით” და განიხილეს მისი დაწერის ისტორიაც. დღის დასასრულს კი მოვილოცეთ გელათის თავზე მყოფი მონასტერი სადაც ვისაუბრეთ ძველი პერიოდის საქართველოს ცხოვრებასა და ქართველი ხალხის ღირებულებებზე.
საგანი ქართული და ისტორია

საგანი გეოგრაფია

✅კლასი -X ,
✅საგანი-გეოგრაფია,
✅მასწავლებელი : ნ. ფაჩუაშვილი ✅საინტერესო გაკვეთილი ჩატარდა გეოგრაფიაში თემაზე : წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო მოძრაობა. მოსწავლეებმა ისაუბრეს საერთაშორისო მოძრაობის მოღვაწეობის ძირითად პრინციპებზე. ჩამოაყალიბების მოტივებზე, კონვენციაზე.სიმბოლოდ შერჩეული ნიშნის იდეაზე.კომიტეტის ემბლემის მნიშვნელობაზე და საქართველოს ჩართულობაზე ამ პროცესში. ორგანიზაციის მიერ საქართველოს მოსახლეობისათვის გაწეულ შრომაზე. ☺️ ასახსნელი მასალის თემა : ოლიმპიური კომიტეტი. გონებრივი იერიშით გამოიკვეთა, რომ მოსწავლეები მრავალფეროვან წინარე ცოდნას ფლობენ ოლიმპიადებზე, ოლიმპიურ თამაშებზე , მონაწილე სახელგანთქმულ სპორტსმენებზე , ჩატარების სეზონებზე .
მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთვნენ გაკვეთილის ახსნის პროცესშიც და გამოკვეთეს რა ძირითადი კომიტეტებისგან შედგება ეს ორგანიზაცია.რა ფუნქცია აქვს ანტიდოპინგურ კომიტეტს და რას არეგულირებს ის, ასევე რას გამოხატავს ოლიმპიური კომიტეტის ემბლემა და რა დანიშნულება აქვს ოლიმპიური რგოლების ფერებს
საგანი გეოგრაფია


საგანი ბიოლოგია

✅VII კლასი
✅საგანი ბიოლოგია
✅თემა უჯრედი
✅მასწავლებელი თამარ გვასალია
✅მოსწავლეებმა შეისწავლეს უჯრედის აღმოჩენა ,აგებულება მისი როლი ,ილუსტრაციაზე ამოიცნეს თითოეული უჯრედის ორგანოიდი ,გაარჩიოს და შეადარეს ერთმანეთს მცენარეული და ცხოველური უჯრედი.შექმნეს მცენარეული და ცხოველური უჯრედის მოდელი .
გაკვეთილი მოსწავლეთათვის საინტერესო ,პოზიტიური და სახალისო იყო.
საგანი ბიოლოგია

საგანი ისტორია

✅VIII კლასი
✅ საგანი:ისტორია
✅მასწავლებელი : ქ.ლომიძე, ✅გაკვეთილის თემა: როგორ გაერთიანდა საქართველო ბაგრატ III-ის მეფობის დროს? გაკვეთილის მიზანი : რა გარემოებები განაპირობებდა სამეფო-სამთავროების სწრაფვას გაერთიანებისაკენ და რა აფერხებდა მას . ☺️ მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართული საგაკვეთილო პროცესში , მათ ჩამოაყალიბეს IX- X საუკუნეებში ცალკეული სამეფო-სამთავროების ურთიერთობის შესახებ ინფორმაცია . იოანე მარუშისძის იდეაზე , დავით კურაპალატის როლზე, ფუნქციაზე. დავით კურაპალატის მიერ გატარებულ ღონისძიებებზე. როგორ გახდა ქართლი სამეფო ცენტრი-მთავარსარდლის საგამგებლო ტერიტორია და საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო.☺️ მოსწავლეებმა ჩამოაყალიბეს ინფორმაცია როგორ დასრულდა ბრძოლა ერთიანობისთვის და ვინ იყო გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე .საგანი ისტორია

საგანი გეოგრაფია

საგანი გეოგრაფია
✅ IX კლასი
✅საგანი : გეოგრაფია ,
✅მასწავლებელი : ნ.ფაჩუაშვილი, 😊 ✅მრავალფეროვანი და აქტივობებითდატვირთული გაკვეთილი ჩატარდა IX კლასში, გეოგრაფიაში. გაკვეთილის თემა : რიონი , მოსწავლეებმა ისაუბრეს მდინარე რიონის მახასიათებლებზე, განსაზღვრეს მდინარე რიონის როლი ქუთაისის ისტორიულ წარსულში და დღევანდელ დღეს. რა რესურსების მატარებელია , ისაუბრეს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე,ანთროპოგენურ ზემოქმედებაზე, აქტიურად ჩაერთვნენ ახალ თემატიკაშიც: სფაგნუმიანი ჭაობები -რამსარის კონვენცია . დააკავშირეს ახალი მასალა წინარე ცოდნასთან , თუ -- რა არის ჭაობი, როგორი ჭაობები არსებობს, რა ფაქტორების ზეგავლენით ყალიბდება ჭაობები , სად წარმოიქმნება ჭაობები და რას ნიშნავს ბიომრავალფეროვნება?. ისაუბრეს რამსარის კონვენციაზე-შეთანხმების გადაწყვეტაზე, გაარჩიეს ჭაობები, ჭანჭრობები, ტორფიანი ტერიტორიები, ისაუბრეს კონვენციის ხელმომწერი მხარეების ვალდებულებებზე, სპეციფიკურ მოთხოვნებზე და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ტერიტორია, რომ გახდეს რამსარის საიტი. გამოკვეთეს როლი, რომ ეს ტერიტორიები დაცული იქნას იუნესკოს ეგიდით და ეს პირველი შემთხვევა იქნება საქართველოში.

. dle .
ToP სიახლე
გამოკითხვა