ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

პერსონალი

✅ სკოლა XXI საუკუნეში რეგულარულად იკრიბებიან საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით შექმნილი კათედრის წევრები.
✅ისინი ეცნობიან სიახლეებს, სწავლა-სწავლების სტრატეგიებს, უზიარებენ ერთმანეთს გამოცდილებას, რათა საგაკვეთილო პროცესი იყოს შინაარსიანი, კითხვები და განმარტებები ცხადი, სავარჯიშოები მრავალფეროვანი .

✅მათ განიხილეს საგნობრივი პროგრამების ათვისების ხარისხი.მოსწავლეთა ჩართულობის ხარისხი, ზრუნავენ საკუთარ თუ კათედრის წევრთა პროფესიულ განვითარებაზე.

პერსონალი