ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

საგანი ქიმია

საგანი ქიმია

✅კლასი: IX
✅საგანი: ქიმია
✅მასწავლებელი: ნანა მანაგაძე ✅გაკვეთილის თემა: არაორგანული ნაერთების გამოყენება. კიდევ ერთი საინტერესო გაკვეთილი, მოსწავლეებმა ჩამოაყალიბეს არაორგანული ნაერთების ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენების ფუნქციები. მოძიებული ჰქონდათ ინფორმაციები სილიკაგელის გრანულების , მისი დანიშნულების შესახებ, ნახშირორჟანგის გამოყენებისა და მისი მავნებლობის, კალციუმის ოქსიდის გამოყენების როლზე , ალუმინის ოქსიდის, ნატრიუმის ჰიდროქსიდის, მაგნიუმის ჰიდროქსიდის, გოგირდმჟავას, ქლორწყალბადმჟავას, ნატრიუმის ქლორიდის, ვერცხლ(I)-ის ქლორიდის, სპილენძის სულფატის პენტაჰიდრატის , ბარიუმის სულფატის, კალციუმის სულფატის, ნატრიუმის კარბონატის - ნიტრატებისა და ფოსფატის მნიშვნელობაზე. შეასრულეს ჯგუფური დავალება ნაერთთა კლასებზე, მათ თვისებებზე , მასური წილის პოვნაზე , რეაქციების დასრულება და სხვ. აქტურად დაუკავშირეს წინარე ცოდნა ახალ მასალას , გენეტიკური კავშირი არაორგანულ ნაერთთა შორის , ჩამოაყალიბეს რა კავშირები არსებობს ნაერთთა კლასების წარმომადგენლებს შორის ურთიერთგარდაქმნების საფუძველზე .
ToP სიახლე
გამოკითხვა