ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

X კლასი

PSX-20220304-121941
✅საგანი:გეოგრაფია
✅კლასი:X
✅მასწავლებელი :ნინო ფაჩუაშვილ
✅თემა:დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო
✅ბავშვებმა განსაზღვრეს გაერთიანებული სამეფოს გეოგრაფიული მდებარეობა და ბუნება.სამეფოს ისტორიული პროვინციები. იმსჯელეს გაერთიანებული სამეფოს ენერგეტიკული რესურსების მრავალფეროვნებაზე, მათი მოსახლეობის რაოდენობაზე, სიმჭიდროვეზე, ახალი თემის ირგვლივ მასწავლებელთან ერთად კითხვა-პასუხის რეჟიმში მოხდა გაერთიანებული სამეფოს ეკონომიკური მდგომარეობის განსაზღვრა. მისი როლი მსოფლიოს კაპიტალის დაგროვებაში.ლონდონის, როგორც უდიდესი რესურსების მქონე ქალაქზე , მის ტურისტულ პოტენციალზე .