Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/skolaxxi/public_html/engine/classes/rss.class.php on line 51 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/skolaxxi/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/skolaxxi/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/skolaxxi/public_html/engine/modules/show.full.php on line 308 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/skolaxxi/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 77 შ?ნაგანაწეს? » შპს სკოლა XXI საუკუნე
ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

შ?ნაგანაწეს?

შპს სკოლა XXI საუკუნე
შ?ნაგანაწეს?ქ. ქუთა?ს?ს შპს სკოლა XXI საუკუნე
შ?ნაგანაწეს?
2016-2017
განხ?ლულ?ა და დამტკ?ცებულ?ა 3 08№ 1 პედაგოგ?ურ? საბჭოს სხდომაზე
თავ? 1
ზოგად? დებულებან?
მუხლ?1. შ?ნაგანაწეს? და მ?ს? მ?ზნებ?.
შ?ნაგანაწეს? შედგენ?ლ?ა საქართველოს კონსტ?ტუც??ს, საქართველოს კანონ?ს “ზოგად? განათლებ?ს შესახებ“,საქართველოს შრომ?ს კოდექს?ს, სკოლ?ს დ?რექტორ?ს ეთ?კ?ს კოდექს?ს,მასწავლებლ?ს პროფეს?ულ? ეთ?კ?ს კოდექს?ს, პედაგოგ?ს პროფეს?ულ? სტანდარტ?ს, მოსწავლ?ს ქცევ?ს კოდექს?ს, შპს სკოლა XXI საუკუნ?ს წესდებ?სა და სხვა სამართლებრ?ვ? აქტებ?ს საფუძველზე.
ქ. ქუთა?ს?ს შპს სკოლა XXI საუკუნ?ს სკოლ?ს შ?ნაგანაწეს? მ?ზნად ?სახავს:
• შრომ?ს დ?სც?პლ?ნ?ს დაცვ?ს უზრუნველყოფას;
• შრომ?ს სწორ ორგან?ზაც?ას;
• სამუშაო დრო?ს, ადამ?ანურ? და მატერ?ალურ? რესურს?ს სრულ და რაც?ონალურ გამოყენებას;
• თანამშრომელთა, მოსწავლეთა, მშობელთა უფლებებ?სა და მოვალეობებ?ს განხორც?ელებ?ს ხელშეწყობას;მათთვ?ს უსაფრთხო და ჯანსაღ? პ?რობებ?ს შექმნას.
• შრომ?ს სამართლ?ან ანაზღაურებას;
• სკოლაშ? ეთ?კურ? ნორმებ?ს დაცვ?ს უზრუნველყოფას.
მუხლ? 2. შ?ნაგანაწეს?ს მოქმედებ?ს სფერო:

1. შ?ნაგანაწეს?ს მოქმედება ვრცელდება სკოლაშ? დასაქმებულ ნებ?სმ?ერ პ?რზე, მ?უხედავად მ?ს? თანამდებობრ?ვ? მდგომარეობ?სა; სკოლ?ს მოსწავლეებზე;სკოლ?ს ტერ?ტ?რ?აზე მყოფ მოსწავლეთა მშობლებზე(კანონ?ერ წარმომადგენლებზე) , მათ გაერთ?ანებებსა და გარეშე პ?რებზე.
2. სკოლაშ? შრომ?თ? ურთ?ერთობებ?ს საფუძველზე, დასაქმებულ? პ?რებ? არ?ან მას-წავლებლებ? ,ადმ?ნ?სტრაც?ულ? პერსონალ? და დამხმარე პერსონალ?(შემდგომშ? თანამშრომლებ?)
3. სკოლ?ს ყველა თანამშრომელ?, მოსწავლე და მოსწავლ?ს მშობელ? ვალდებულ?ა და?ცვას შ?ნაგანაწეს?.
4. შ?ნაგანაწეს?ს მოთხოვნათა შეუსრულებლობა ?წვევს შესაბამ?ს პასუხ?სმგებლობას.
თავ? 2. სკოლ?ს სტრუქტურა და საქმ?ანობა.
მუხლ? 3. სკოლ?ს ორგან?ზაც?ულ?-სამართლებრ?ვ? ფორმა, მართვ?სა და საზოგადოებრ?ვ-საკონსულტაც?ო ორგანოებ?.
• სკოლა დეპოლ?ტ?ზებულ? საზოგადოებაა. მასშ? ?კრძალება რომელ?მე პარტ??ს ან საზოგადოებრ?ვ? ორგან?ზაც??ს ფუნქც?ონ?რება და მათ? პროგრამებ?ს აგ?ტაც?ა.
1. სკოლაშ? ყალ?ბდება სკოლ?ს ორგან?ზაც?ულ? ?ნფრასტრუქტურა, რომელ?ც მო?ცავს თანამშრომელთა შტატებს, სკოლ?ს მართვ?ს ორგანოებს.
2. დამფუძნებელთან და დამფ?ნანსებელთან შეთანხმებ?თ, დ?რექტორ?ს გადაწყვეტ?ლებ?თ შტატებ? და თანამშრომელთა რაოდენობა შე?ძლება შე?ცვალოს.
3. სკოლ?ს პედაგოგებ? და ადმ?ნ?სტრაც??ს წევრებ? სამუშაოზე მ??ღებ?ან შერჩევ?ს წეს?თ გასაუბრებ?თ 1 წლ?ს ვად?თ. ნებ?სმ?ერ? ვაკანს??ს შემთხვევაშ? შერჩევას სკოლ?ს დ?რექტორ? ახორც?ელებს დამფუძნებელთან შეთანხმებ?თ, რაზეც დ?რექტორ? გამოსცემს ბრძანებას.
4. სამუშაოზე მ?ღებ?სას მოქალაქეს მოეთხოვება:
CV
შრომ?ს წ?გნაკ?
განათლებ?ს დამადასტურებელ? დოკუმენტ?ს ასლ?
პ?რადობ?ს მოწმობ?ს ასლ?
ფოტოსურათ? 3X4
სხვა დამატებ?თ? დოკუმენტებ? ( სერტ?ფ?კატებ?,დ?პლომებ? და სხვა) თუ ასეთ? მოეპოვება.
5. ახალ თანამშრომელს დ?რექტორ? აცნობს შ?ნაგანაწესს, აფორმებს ვად?ან ხელშეკრულებას და გამოსცემს ბრძანებას თანამდებობაზე მ?ს? დან?შვნ?ს თაობაზე.
6. ყოველ თანამშრომელზე დგება პ?რად? საქმე,რომელშ?ც ?ნახება მ?ს მ?ერ სამუშაოზე მ?ღებ?სას წარმოდგენ?ლ? დოკუმენტებ?.
7. თანამშრომელთა სამუშაოდან გათავ?სუფლებ?ს საკ?თხს, არსებულ? კანონმდებლობ?ს ფარგლებშ? წყვეტს სკოლ?ს დ?რექტორ? დამფუძნებელთან ერთად, რ?სთვ?საც გამოსცემს სათანადო ბრძანებას. ხელშეკრულებ?ს მოშლ?ს საფუძველ? შე?ძლება გახდეს შ?ნაგანაწეს?ს დარღვევა, პ?რად? განცხადება.
8. თანამშრომელ? აუც?ლებლად თავ?სუფლდება სამუშაოდან ხელშეკრულებ?ს ვად?ს გასვლ?სას. მ?ს? მუშაობ?ს გაგრძელებ?ს შესახებ გადაწყვეტ?ლებას ?ღებს დ?რექტორ? დამფუძნებელთან ერთად.
1. პედაგოგ?ურ? საბჭო:
ა) შე?მუშავებს რეკომენდაც?ებს სკოლ?ს საგანმანათლებლო საქმ?ანობასთან დაკავშ?რებ?თ;
ბ) აჯამებს სემესტრულ და წლ?ურ შედეგებს;
გ) პედ,საბჭოს სხდომაზე დასწრება სავალდებულოა მ?ს? წევრებ?სათვ?ს;
დ) პედ. საბჭო უფლებამოს?ლ?ა, თუ მას ესწრება წევრთა 2/3 მა?ნც. გადაწყვეტ?ლებებ? მ??ღება დამსწრეთა ხმათა უმრავლესობ?თ, კენ?სყრ?ს ფორმ?თ. ხმათა თანხვედრ?ს შემთხვევაშ? უპ?რატესობა ენ?ჭება თავჯდომარ?ს ხმას.
ე) სასწავლო სააღმზრდელო პროცეს?ს ხელშეწყობ?ს მ?ზნ?თ, პედსაბჭოს გადაწყვეტ?ლებ?თ ?ქმნება საგნობრ?ვ? კათედრებ?. პედ. საბჭო საზღვრავს მათ რაოდენობას.
ვ) პედ. საბჭო გან?ხ?ლავს და ამტკ?ცებს შ?ნაგანაწესს და სასკოლო სასწავლო გეგმას.


2. სკოლ?ს დ?რექტორ?:
ა) სკოლ?ს საერთო საქმ?ანობას წარმართავს მოქმედ? კანონმდებლობ?ს შესაბამ?სად;
ბ) უზრუნველყოფს ადამ?ანურ?, მატერ?ალურ? და ფ?ნანსურ? რესურსებ?ს ოპტ?მალურ გამოყენებას სკოლ?ს მ?ს??სა და ე. ს. გ-ს შესასრულებლად.
გ) აკონტროლებს შ?ნაგანაწეს?ს დაცვას ,სწავლასა და სწავლებ?ს ხარ?სხს;
დ) ანგარ?შვალდებულ?ა დამფუძნებლ?ს წ?ნაშე.
3. სკოლ?ს დ?რექტორ?ს მოადგ?ლე:
ა) ხელმძღვანელობს სასწავლო პროცესს;
ბ) სკოლ?ს დ?რექტორთან ერთად უზრუნველყოფს სასკოლო სასწავლო გეგმ?ს შესრულებას.
გ) სკოლ?ს დ?რექტორთან ერთად შე?მუშავებს მასწავლებელთა საათობრ?ვ? დატვ?-რთვ?ს გეგმას.
დ) კურ?რებს კათედრებ?ს მუშაობას;
ე) სკოლ?ს დ?რექტორთან ერთად უზრუნველყოფს მასწავლებელთა კვალ?ფ?კაც??ს ასამაღლებლად ღონ?სძ?ებებ?ს გატარებას.
4. საქმ?ს მწარმოებელ?;
ა) აწარმოებს სკოლ?ს საქმეებს საქმ?ს წარმოებ?ს წეს?ს მ?ხედვ?თ;
ბ) სკოლ?ს დ?რექტორ?ს ნებართვ?თ გასცემს საკანცელარ?ო დოკუმენტებს, ასლებს და აღრ?ცხავს მათ;
გ) ჩაბარებულ? აქვს ტ?ტულ?ან? ფურცლებ? და პასუხ?სმგებელ?ა მათ გაცემაზე.
5. სკოლ?ს ბუღალტერ?
ა) თავ?ს საქმ?ანობას წარმართავს მოქმედ? კანონმდებლობ?ს შესაბამ?სად;
ბ) სკოლ?ს დ?რექტორთან ერთად ადგენს საშტატო განრ?გს, პედაგოგთა სატარ?ფო ს?ას, ბალანსს.
გ) მონაწ?ლეობს სტრატეგ?ულ? გეგმ?ს შემუშავებაშ?;
დ) პასუხ?სმგებელ?ა საბუღალტრო დოკუმენთაც??ს წარმოებაზე, შესაბამ?ს ორგანოებშ? მათ დროულად წარდგენასა და ფ?ნანსებ?ს სწორ ხარჯვაზე;
ე) ანგარ?შვალდებულ?ა სკოლ?ს დ?რექტორ?სა და დამფუძნებლ?ს წ?ნაშე.
6. სკოლ?ს ექთან?:
ა) ატარებს ყოველდღ?ურ რე?დებს კლასებ?ს, დერეფნებ?სა და სველ? წერტ?ლებ?ს ს?სუფთავ?ს შემოწმებ?ს მ?ზნ?თ;
ბ) ს?სტემატურად აღრ?ცხავს სკოლ?ს სან?ტარულ - ჰ?გ?ენურ? მდგომარეობას სპეც?ალურ ჟურნალშ?;
გ) ატარებს საუბრებს მოსწავლეებთან აქტუალურ თემებზე;
დ) უწევს პ?რველად დახმარებას ამბულატორ?ულ ავადმყოფებს;
ე) უზრუნველყოფს სასწავლო წლ?ს დასაწყ?სშ? კაბ?ნეტს მედ?კამენტებ?თა და სხვა მასალ?თ აღჭურვას;
ვ) აღრ?ცხავს და მეთვალყურეობას უწევს ავადმყოფ მოსწავლეებს( დ?აბეტ?, ეპ?ლეფს?ა, დაქვე?თებულ? მხედველობა. . . ) ;
ზ) ამყარებს რეგულარულ კონტაქტს კლას?ს ხელმძღვანელებთან, ავადმყოფ? ბავშვებ?ს მშობლებთან;
თ) ?ნახავს ყველა წამალს თავ?ს ორ?გ?ნალ ყუთშ? სათანადო წეს?ს დაცვ?თ;
?) ?მ შემთხვევაშ?, თუ მოსწავლე სწავლ?ს პერ?ოდშ? ?ღებს ექ?მ?ს მ?ერ დან?შნულ წამალს, სკოლ?ს ექთან? ვალდებულ?ა, აკონტროლოს წამლ?ს მ?ღებ?ს პროცეს?;
7. სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკარ?:
ა) ახორც?ელებს თავ?ს საქმ?ანობას, უზრუნველყოფს და აკონტროლებს სკოლ?ს წ?ნაშე არსებულ? ამოცანებ?ს და ფუნქც?ებ?ს შესრულებას.
ბ) ზრუნავს ?მ სასწავლო-მეთოდურ თუ მხატვრულ? ლ?ტერატურ?ს მოვლაზე, რომელ?ც სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკ?ს განკარგულებაშ?ა.
გ) ეხმარება მოსწავლეებს ?ნტერესებ?სა და საჭ?როებ?ს შესაბამ?სად წასაკ?თხ? მასალ?ს შერჩევაშ?.
დ) ქმნ?ს კომპ?უტერულ კატალოგს.
ე) აწყობს აქტ?ურ მკ?თხველთა დაფას, აწარმოებს შთაბეჭდ?ლებებ?ს წ?გნს.
ვ) აწარმოებს მოსწავლეთა მ?ერ წ?გნებ?ს გატან?სა და დაბრუნებ?ს აღრ?ცხვას.
ზ) უზრუნველყოფს მოსწავლ?სა და პერსონალ?სათვ?ს საბ?ბლ?ოთეკო ასლმგადამღებ?თ, პრ?ნტერ?თ და სკანერ?თ მომსახურებას.
8. კლას?ს დამრ?გებელ?
ა) დამრ?გებელ? ?ნ?შნება ან/და თავ?სუფლდება სკოლ?ს დ?რექტორ?ს ბრძანებ?თ;
ბ) დამრ?გებლად დან?შვნ?ს ბრძანებ?ს განახლება ხდება ყოველ? ახალ? სასწავლო წლ?ს დასაწყ?სშ?;
გ) დამრ?გებელს დამატებ?თ შე?ძლება მ?ეცეს ანაზღაურება, რომლ?ს? ოდენობა დამოკ?დებულ?ა სკოლ?ს ბ?უჯეტ?ს შესაძლებლობებზე და მას ყოველ? სასწავლო წლ?ს დამდეგ?სათვ?ს აწესებს სკოლ?ს დ?რექტორ? დამფუძნებელთან შეთანხმებ?თ;
დ) დამრ?გებელ? ვალდებულ?ა სკოლაშ? გამოცხადდეს პ?რველ? გაკვეთ?ლ?ს დაწყებამდე 10 წუთ?თ ადრე. გაკვეთ?ლებ?ს დასრულებ?სას გააც?ლოს თავ?ს? კლას?.
ე) დამრ?გებელ? ვალდებულ?ა ქონდეს ?ნდ?ვ?დუალურ? სადამრ?გებლო კალენდარულ? გეგმა, რომელ?ც დამტკ?ცებულ? ?ქნება დ?რექტორ?ს მოადგ?ლ?ს მ?ერ;
ვ) დამრ?გებელ? პასუხ?სმგებელ?ა მოსწავლეთა პ?რად? საქმეებ?ს წარმოებაზე, სასწავლო წლ?ს ბოლოს თ?თოეულ მოსწავლეზე ?ნდ?ვ?დუალურად უნდა შეადგ?ნოს აკადემ?ურ? მოსწრებ?ს, გაკვეთ?ლებზე დასწრებ?სა და ქცევ?ს დახას?ათება-ანალ?ზ?;
ზ) დამრ?გებელ? ვალდებულ?ა ყოველდღ?ურად შეამოწმოს მოსწავლეთა გაკვეთ?ლებზე დასწრება, კვ?რ?ს ბოლოს კ? მოახდ?ნოს საპატ?ო და არასაპატ?ო გაცდენებ?ს დაჯამება და ასახვა საკლასო ჟურნალშ?, ასევე ვალდებულ?ა ყოველ? სემესტრ?ს ბოლოს დააჯამოს თ?თოეულ მოსწავლეზე გაცდენებ?ს ოდენობა (საპატ?ო/არასაპატ?ო) და აკადემ?ურ? მოსწრებ?ს შედეგ? და მოახდ?ნოს შესაბამ?ს? რეაგ?რება. ჟურნალ? წარმოადგენს სავალდებულო აღრ?ცხვ?ს დოკუმენტს და დამრ?გებელ? პ?რადად არ?ს პასუხ?სმგებელ? მ?ს მოვლა–შენახვაზე. დამრ?გებელს კატეგორ?ულად ეკრძალება საკლასო აღრ?ცხვ?ს ჟურნალშ? არასანქც?რებულ? ჩანაწერებ?ს (ნ?შნებ?ს გადასწორება, ჩამატება, არებ?ს დაჯამებ?სას მონაცემებ?ს შეცვლა) გაკეთება;
თ) დამრ?გებელ? ვალდებულ?ა საჭ?როებ?ს შემთხვევაშ? მოსწავლესთან ჩაატაროს
?ნდ?ვ?დუალურ? სააღმზრდელო ღონ?სძ?ება, ვალდებულ?ა ?ყოს შუამავალ?, მოსწავლესა და პედაგოგს ან მოსწავლეებს შორ?ს წარმოშობ?ლ? პრობლემ?ს მოგვარებ?ს საქმეშ?. მოსწავლ?ს მხრ?დან დ?სც?პლ?ნარულ? გადაცდომ?ს გამეორებ?ს შემთხვევაშ?, დამრ?გებელ? ვალდებულ?ა მოხსენებ?თ ბარათ? წარადგ?ნოს დ?რექც??ს სახელზე.
?) დამრ?გებელ? ვალდებულ?ა მ?ნ?მუმ თვეშ? ერთ? დღე გამოყოს მშობლებთან
შეხვედრებ?სათვ?ს. მშობელთან ?ნდ?ვ?დუალურ? საუბრ?ს დროს ყოვლად
დაუშვებელ?ა და დამრ?გებელს კატეგორ?ულად ეკრძალება სხვა მოსწავლ?ს აკადემ?ურ? მოსწრებ?სა თუ ყოფაქცევ?ს შესახებ საუბარ?;
კ) სასწავლო პროცეს?ს მსვლელობ?სას, მოსწავლ?ს გათავ?სუფლებ?ს შემთხვევაშ? (შეუძლოდ ყოფნა ან სხვა რამ) , დამრ?გებელ? ვალდებულ?ა გაეცნოს მოსწავლ?ს მეცად?ნეობ?დან დათხოვნ?ს მ?ზეზს, რაც აუც?ლებლად უნდა ?ყოს ასახულ? მოსწავლ?ს მ?ერ წარმოდგენ?ლ განცხადებაშ?, წ?ნააღმდეგ შემთხვევაშ? დამრ?გებელს უფლება არა აქვს თანხმობა მ?სცეს მოსწავლეს გათავ?სუფლებაზე. დამრ?გებელ? პ?რადად არ?ს პასუხ?სმგებელ? გათავ?სუფლებულ? მოსწავლ?ს შემდგომ ქმედებებზე;
ლ) დამრ?გებელ? ვალდებულ?ა ყურადღება მ?აქც?ოს საკლასო ოთახ?ს ს?სუფთავეს, სადამრ?გებლო კლასშ? შემოღებულ? უნდა ჰქონდეს მოსწავლეთა მორ?გეობ?ს განრ?გ? და ეხმარებოდეს მოსწავლეებს გაკვეთ?ლებ?ს დამთავრებ?ს შემდეგ საკლასო ოთახ?ს მოწესრ?გებაშ?;
მ) დამრ?გებელს კატეგორ?ულად ეკრძალება სადამრ?გებლო კლას?ს უყურადრებოდ დატოვება;
ნ) დამრ?გებელს კატეგორ?ულად ეკრძალება სასწავლო პროცეს?ს პოლ?ტ?ზ?რება;
ო) დამრ?გებელს, რომელ?ც ჯეროვნად არ შეასრულებს მოვალეობას, ჩამოერთმევა სადამრ?გებლო კლას? და მ?ს? საკ?თხ? განსახ?ლველად გადაეცემა პედაგოგ?ურ საბჭოს.
პ) დამრ?გებელ?, სასწავლო წლ?ს დასასრულ?სთვ?ს ვალდებულ?ა მუშაობ?ს ანგარ?შ? წარუდგ?ნოს პედაგოგ?ურ საბჭოს;

9. კათედრებ? და კათედრ?ს თავმჯდომარ?ს ფუნქც?ებ?:
კათედრ?ს თავჯდომარეს ევალება:
ა) შეხვედრებ?ს ორგან?ზება (დღ?ს წესრ?გ?ს მომზადება, ოქმებ?სა და საბუთებ?ს წარმოება);
ბ) საგნობრ?ვ? ჯგუფ?ს გადაწყვეტ?ლებ?ს მ?წოდება დ?რექც??სათვ?ს (მაგ. სახელმძღ.
შერჩევა) ;
გ) პროფეს?ულ? განვ?თარებ?სათვ?ს სასარგებლო ღონ?სძ?ებებ?ს ორგან?ზება (ტრენ?ნგებ?, კონფერენც?ებ?ს მოწყობა, სტუმრებ?ს მოწვევა და სხვა);
დ) კათედრ?ს ხელმძღვანელ?ს ანაზღაურება (დამატებ?თ? სარგო) დამოკ?დებულ?ა სკოლ?ს ბ?უჯეტზე და მ?ს? დაწესებ?ს საკ?თხს დამფუძნებლებთან შეთანხმებ?თ წყვეტს სკოლ?ს დ?რექტორ?;
ე) სასწავლო წლ?ს დასასრულ?სათვ?ს კათედრ?ს ხელმძღვანელ? მუშაობ?ს ანგარ?შს წარუდგენს სკოლ?ს დ?რექტორს
კათედრ?ს მუშაობა:
ა) კათედრა ვალდებულ?ა ქონდეს სამუშაო გეგმა (გაწერ?ლ? ვადებშ? სემესტრებ?ს მ?ხედვ?თ), რომელ?ც შეთანხმებულ? უნდა ?ყოს სასწავლო დარგშ? დ?რექტორ?ს მოადგ?ლესთან; კათედრ?ს სამუშაო გეგმას ამტკ?ცებს სკოლ?ს დ?რექტორ?;
ბ) საგნობრ?ვ? კათედრებ? ვალდებულნ? არ?ან შე?მუშავონ და საშემსრულებლო ვადებშ? გაწერონ, მოსწავლეთა აკადემ?ურ? მოსწრებ?ს პერ?ოდულ მონ?ტორ?ნგ?; ღ?ა გაკვეთ?ლებ?ს, შ?და სასკოლო წერ?ს, ტესტ?რებ?სა თუ კლას?დან კლასშ? გადასაყვან? გამოცდებ?ს სახ?თ;
გ) კათედრებ? საათებ?ს განაწ?ლებას ახდენენ დ?რექც?ასთან შეთანხმებ?თ, დასამტკ?ცებლად წარუდგენენ პედაგოგ?ურ საბჭოს;
10. სკოლ?ს დამლაგებელ? ვალდებულ?ა:
ა) ყოველდღ?ურად დაალაგოს მასზე გაპ?როვნებულ? ფართობ?;
ბ) უზრუნველყოს სველ? წერტ?ლებ?ს ს?სუფთავე:
გ) თვალ-ყურ? ადევნოს სკოლ?ს ქონებ?ს დაცვას;
დ) დაასუფთავოს სკოლ?ს ეზო და შ?და ტერ?ტორ?ა.
ე) საკლასო ოთახებ? და კლას-კაბ?ნეტებ? მოამარაგოს სასმელ? წყლ?თ;
11. სკოლ?ს ღამ?ს დარაჯ? ვალდებულ?ა:
ა) უზრუნველყოს წესრ?გ? სკოლ?ს მთელ პერ?მეტრზე საღამოს 17 საათ?დან დ?ლ?ს 9 საათამდე; დასვენებ?ს დღეებშ? 24 საათ?ს განმავლობშ?;
ბ) და?ცვას სკოლ?ს შენობა და ტერ?ტორ?ა დაზ?ანება-განადგურებ?სა და ქურდობ?საგან;
გ) სკოლ?ს პასუხ?სმგებელ პ?რთან აწარმოოს გადაბარებ?ს ჟურნალ?, დასვენებ?ს დღეებშ? გადაბარება მოახდ?ნოს შემცვლელთან;
დ) ანგარ?შვალდებულ?ა სკოლ?ს დ?რექტორ?ს წ?ნაშე.

სასკოლო დოკუმენტაც?ა:
1. კანცელარ?ა
ა) საგანმანათლებლო დაწესებულებ?ს წესდება;
ბ) მოწმობა სახელმწ?ფო რეგ?სტრაც??ს შესახებ;
გ) ლ?ცენზ?ა საგანმანათლებლო საქმ?ანობაზე;
დ) ხელშეკრულება შენობაშ? განთავსებ?ს შესახებ;
ე) შრომ?თ? ხელშეკრულებებ?; ხელშეკრულებებ?ს აღრ?ცხვ?ს ჟურნალ?;
ვ) ანბანურ? წ?გნ?;
ზ) სკოლ?ს დ?რექტორ?ს ბრძანებებ?;
თ) მოსწავლ?ს პ?რად? საქმეებ?
?) თანამშრომელთა პ?რად? საქმეებ?;
კ) საბაზო და საშუალო სკოლ?ს ზოგად? განათლებ?ს ატესტატებ?ს გაცემ?ს აღრ?ცხვ?ს წ?გნ?;
ლ) პედაგოგ?ურ? საბჭოს ოქმებ? და მათ? აღრ?ცხვ?ს წ?გნ?.
მ) სკოლ?ს დამფუძნებელთა ოქმებ?ს აღრ?ცხვ?ს წ?გნ?
ნ) შემოსულ? და გასულ? კორესპონდენც?ებ? და მათ? რეგ?სტრაც??ს ჟურნალებ?
ო) ეროვნულ? სასწავლო გეგმა;
პ) სასკოლო სასწავლო გეგმა;
ჟ) სკოლ?ს შ?ნაგანაწეს?;
რ) სკოლ?ს განვ?თარებ?ს სტრატეგ?ულ? გეგმა;
ს) მოსწავლ?ს შეფასებ?ს წ?გნ?
ტ) საკლასო ჟურნალ?.
უ) საქმ?ს წარმოებ?ს წეს?
ფ) ბ?ბლ?ოთეკ?ს წარმოებ?ს წეს?
2. საბუღალტრო დოკუმენტაც?ა:
ა) ხელშეკრულებებ? და მათ? აღრ?ცხვ?ს წ?გნ?;
ბ) დოკუმენტებ? საფ?ნანსო-საბუღალტრო ანგარ?შ?ს შესახებ.
გ) სა?ნვენტარო აღწერ?ს ჟურნალ?;
დ) სახელფასო უწყ?სებ?.
მუხლ? 4. სასწავლო- საარმზრდელო პროცეს?ს ორგან?ზაც?ა.
1. სასწავლო-სააღმზრდელო პროცეს? მ?მდ?ნარეობს ე. ს. გ. და სასკოლო სასწავლო გეგმ?ს შესაბამ?სად.
2. სასწავლო პროცეს? წარ?მართება შემდეგ? რეჟ?მ?თ:
I გაკ. ---------------9. 00---9. 45 სთ.
II გაკ. --------------9. 50--10. 35 სთ
III გაკ. --------------10. 40—11. 25 სთ
IV გაკ. --------------11. 40---12. 25 სთ
V გაკ. ---------------12. 30---13. 15 სთ
VI გაკ. ---------------13. 20---14. 05 სთ
VII გაკ---------------14. 10---14. 55 სთ
მუხლ? 5. სკოლ?ს დაკომპლექტებ?ს წეს?.
1. სკოლაშ? ჩასარ?ცხად მოსწავლეებს მოეთხოვება:
ა) მშობლ?ს განცხადება
ბ) პ?რად? საქმე;
გ) დაბადებ?ს მოწმობ?ს დედან? ან ასლ? ნოტარ?უს?თ დამტკ?ცებულ?;
დ) პ?რადობ?ს მოწმობ?ს ასლ?
ე) მ?მდ?ნარე შეფასება (თუ მოსწავლე გადმოდ?ს სკოლაშ? სხვა საჯარო ან კერძო დაწესებულებ?დან სემესტრ?ს დასრულებამდე ) და I სემესტრ?ს ნ?შნებ? (თუ მოსწავლე სკოლაშ? გადმოდ?ს I სემესტრ?ს დასრულებ?ს შემდეგ)
2. მოსწავლ?ს ს??დან ამორ?ცხვა ხდება:
ა) მშობლ?ს განცხადებ?ს საფუძველზე;
ბ) შ?ნაგანაწეს?თ დამტკ?ცებულ შემთხვევაშ?;
გ) მოსწავლეთა ს??დან ამორ?ცხვ?ს შემთხვევაშ? დ?რექტორ? გამოსცემს ბრძანებას.
3. მოსწავლეთა კლას?დან კლასშ? გადაყვანა ხდება სასკოლო სასწავლო გეგმაშ? დადგენ?ლ? წეს?თ.
4. სკოლ?ს დამთავრებ?ს შემდეგ კურსდამთავრებულ? მ??ღებს საშუალო განათლებ?ს ატესტატს მოქმედ? კანონმდებლობ?ს შესაბამ?სად.

თავ? 3. სასკოლო პროცესშ? მონაწ?ლეთა უფლება- მოვალეობებ?
მუხლ? 6. მოსწავლეთა უფლებებ? და მოვალეობებ?.
1. სკოლ?ს მოსწავლეს უფლება აქვს:
ა) მ??ღოს განთლება მ?სთვ?ს მ?საღებ? და კანონ?თ დადგენ?ლ? წეს?თ;
ბ) მ??ღოს ?ნფორმაც?ა მასწავლებლ?სგან საკუთარ? აკადემ?ურ? მოსწრებ?სა და დ?სც?პლ?ნ?ს შესახებ;
გ) ?სარგებლოს სკოლ?ს ქონებ?თ განათლებ?ს მ?ღებ?ს მ?ზნ?თ,შ?ნაგანაწეს?ს განზაზღვრულ? ფორმ?თ;
დ) თავ?სუფლად გამოთქვას აზრ? და სურვ?ლ?სამებრ მ??ღოს მონაწ?ლეობა სასკოლო ცხოვრებაშ? და სხვადასხვა ღონ?სძ?ებებშ?;
ე) მო?თხოვოს ნებ?სმ?ერ? საკ?თხ?ს განხ?ლვა კლას?ს მშობელთა კრებაზე,პედ. საბჭოს სხდომაზე და დაესწროს საკ?თხ?ს განხ?ლვას;
ვ) დაცულ? ?ყოს ყველა ფორმ?ს ფ?ზ?კურ? და ფს?ქოლოგ?ურ? ზეწოლ?საგან; გააპროტესტოს მ?ს მ?მართ უსამართლო მოპყრობა.
ზ) ჯანმრთელობ?ს მდგომარეობ?ს გაუარესებ?სა და სხვა საპატ?ო მ?ზეზ?თ გაკვეთ?ლებ?ს გაცდენ?ს შემთხვევაშ?, მო?თხოვოს დამატებ?თ? სამუშაო დრო გაცდენ?ლ? მასალ?ს ჩასათვლელად.
2. მოსწავლე ვალდებულ?ა:
ა) ყოველდღ?ურად მზად ?ყოს გაკვეთლ?ლ?სათვ?ს და ?აქტ?უროს გაკვეთ?ლზე;
ბ) პატ?ვ?სცემ?თ მოექცეს ამხანაგებს და უფროსებს;?ყოს ზრდ?ლობ?ან? და და?ცვას ჰ?გ?ენურ? მოთხოვნებ?;
გ) შეასრულოს მ?ს მ?მართ კანონ?ერ? მოთხოვნა და?ცვას შ?ნაგანაწეს? და მოსწავლეთა ქცევ?ს კოდექს?.
დ) ატაროს სასწავლო ნ?ვთებ?; გაუფრთხ?ლდეს სკოლ?ს და ამხანაგებ?ს ქონებას.
ე) სკოლაშ? არ შემო?ტანოს რა?მე სახ?ს ?არაღ? ან ?სეთ? ბასრ? ნ?ვთებ?, რომლებ?ც შე?ძლება გამოყენებულ ?ქნას ?არაღად, სანთებელა ან ასანთ?, ალკოჰოლურ? სასმელებ?,ძვ?რადღ?რებულ? ნ?ვთებ? ან დ?დ? ოდენობ?ს ფულ?, აზარტულ? თამაშ?ს საშუალებებ?, უხამსობ?ს ამსახველ? ნ?ვთებ?, ნარკოტ?კულ? საშუალებებ?, ასაფეთქებელ? ან მომწამლავ? ნ?ვთ?ერებებ?, რა?მე სახ?ს წამალ? სკოლ?ს ექთნ?ს ნებართვ?ს გარეშე; არ მო?ხმაროს მობ?ლურ? ტელეფონ? სასწავლო პროცეს?ს დროს.
ვ) გაკვეთ?ლებ?ს გაცდენ?ს შემთხვევაშ? წარმოადგ?ნოს ჯანმრთელობ?ს ცნობა ან მშობლ?ს განცხადება. (წ?ნააღმდეგ შემთხვევაშ? გაცდენ?ლ? საათებ? ჩაეთვლება არასაპატ?ოდ)
მუხლ? 7. მასწავლებლ?ს უფლება-მოვალეობებ?
1. მასწავლებელს უფლება აქვს:
ა) ?სარგებლოს სკოლ?ს ქონებ?თ საკუთარ? პროფეს?ულ? მოვალეობ?ს აღსასრულებლად შ?ნაგანაწეს?თ განსაზღვრულ? ფორმ?თ.
ბ) მ??ღოს ?ნფორმაც?ა მართვ?ს ორგანოებ?საგან სკოლ?ს ფუნქც?ონ?რებ?ს ნებ?სმ?ერ საკ?თხზე;
გ) ა?რჩ?ოს სწავლებ?ს და აღზრდ?ს მეთოდებ?,მეცად?ნეობ?ს ფორმებ? და საშუალებებ?;
დ) დასაჯოს მოსწავლე კანონ?თ გათვალ?სწ?ნებულ? შემთხვევაშ?;
ე) სკოლაშ? გამო?ძახოს მშობელ? სწავლა-სწავლებ?ს საკ?თხებთან დაკავშ?რებ?თ;
ვ) დასვას საკ?თხ? მოსწავლ?ს დასჯა-წახალ?სებ?ს შესახებ;
ზ) მონაწ?ლეობა მ??ღოს სკოლ?ს მართვაშ?, სასკოლო ცხოვრებაშ?;
თ) მო?თხოვოს საგანმანათლებლო პროცესთან დაკავშ?რებულ? ნებ?სმ?ერ? საკ?თხ?ს განხ?ლვა კათედრ?ს ან პედ. საბჭოს სხდომაზე;
?) გამო?ყენოს კონსტ?ტუც??თ მ?ნ?ჭებულ? უფლებებ?.
2. მასწავლებელ? ვალდებულ?ა:
ა) ყოველთვ?ს მზად ?ყოს გაკვეთ?ლ?სათვ?ს;
ბ) საგნ?ს სწავლებასთან ერთად ?ზრუნოს მოსწავლ?ს სულ?ერ? სამყაროს ჩამოყალ?ბებაზე;
გ) და?ცვას ეთ?კ?ს ნორმებ?,?ყოს მოწესრ?გებულ?;
დ) შეასრულოს შ?ნაგანაწეს?თა და ხელშეკრულებ?თ გათვალ?სწ?ნებულ? მოთხოვნებ?;
ე) ?ზრუნოს კვალ?ფ?კაც??ს ამაღლებაზე;
ვ) გა?აროს სერტ?ფ?ც?რება, ატესტაც?ა, განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს სამ?ნ?სტროს მ?ერ დადგენ?ლ? წეს?თ;
ზ) გაუფრთხ?ლდეს სკოლ?ს ქონებას, ზ?ან?ს შემთხვევაშ? აანაზღაუროს დანაკლ?ს?;
თ) აწარმოოს სამუშაოს აღრ?ცხვა (პორტფოლ?ო) .
მუხლ? 8. მშობელთა უფლება-მოვალეობებ?.
1. მშობელს უფლება აქვს:
ა) მო?თხოვოს სასწავლო პროცეს?ს მონაწ?ლეებ?საგან მათზე დაკ?სრებულ? მოვალეობებ?ს შესრულება;
ბ) მ??ღოს ?ნფორმაც?ა სკოლ?ს ადმ?ნ?სტრაც??სა და მასწავლებლებ?საგან სკოლ?ს ფუნქც?ონ?რებ?ს ნებ?სმ?ერ საკ?თხზე.
გ) მ??ღოს მონაწ?ლეობა სასკოლო ცხოვრებაშ? სურვ?ლ?სამებრ.
დ) სასწავლო წლ?ს დაწყებამდე 10 დღ?თ ადრე მ??ღოს ?ნფორმაც?ა მ?ს? შვ?ლ?სა-თვ?ს შესაძენ? სასკოლო სახელმძღვანელოებ?ს შესახებ.

2. მშობელ? ვალდებულ?ა:
ა) უზრუნველყოს შვ?ლ?სთვ?ს სწავლ?სა და აღზრდ?ს ნორმალურ? პ?რობებ?ს შექმნა;
ბ) შეასრულოს სკოლ?ს შ?ნაგანაწეს?თ დაკ?სრებულ? მოვალეობებ? და მოსწავლ?ს კანონ?ერ? მოთხოვნებ?;
გ) გამოცხადდეს სკოლაშ? და გააკონტროლოს თავ?ს? შვ?ლ? ;
დ) აანაზღაუროს მ?ს? შვ?ლ?ს მ?ერ სკოლ?სათვ?ს მ?ყენებულ? ზარალ?;
ე) და?ცვას ეთ?კ?ს ნორმებ?.

თავ? 4. სამუშაო დრო და მ?ს? ორგან?ზება
მუხლ? 9. სამუშაო და დასვენებ?ს დრო
1. სამუშაო დრო წარმოადგენს კალენდარულ? დრო?ს ნაწ?ლს, რომლ?ს განმავლობაშ?ც მომსახურე ვალდებულ?ა განახორც?ელოს თავ?ს სამართლებრ?ვ? უფლება-მოვალე-ობებ?.
2. სამუშაო წლ?ურ? კალენდარ? ასახულ?ა სასკოლო სასწავლო გეგმაშ?. კალენდარს ამტკ?ცებს პედ. საბჭო.
3. სკოლაშ? დაწესებულ?ა 5 დღ?ან?(ორშაბათ?, სამშბათ?, ოთხშაბათ?, ხუთშაბათ?, პარასკევ?) სამუშაო დღე. დასვენებ?ს დღეებ?ა შაბათ? და კვ?რა. ასევე სასკოლო კალენდარ?თ გათვალ?სწ?ნებულ?ა დასვენებ?ს დღეებ?.
4. საჭ?როებ?ს შემთხვევაშ? სასწავლო-სააღმზრდელო მუშაობ?სათვ?ს შე?ძლება გამოყენებულ ?ქნას შაბათ? დღე, რაზედაც დ?რექტორ? წ?ნასწარ გამოსცემს ბრძანებას.

მუხლ? 10. თანამშრომელთა სამუშაოზე გამოცხადებ?ს და გათავ?სუფლებ?ს წეს?.
1. სამუშაოზე გამოცხადება ს?სტემატურად აღ?რ?ცხება ადმ?ნ?სტრაც??ს მ?ერ.
2. სამუშაოზე დაგვ?ანება ან გაცდენა საპატ?ოდ ჩა?თვლება, თუ სკოლ?ს დ?რექც?ა დააკმაყოფ?ლებს თანამშრომლ?ს განცხადებას (ს?ტყვ?ერს ან წერ?ლობ?თს) .
3. თანამშრომელ? გაკვეთ?ლ?ს არასაპატ?ო გაცდენ?ს ან დაგვ?ანებ?ს შემთხვევაშ? პასუხს აგებს შ?ნაგანაწეს?თ განსაზღვრულ? წეს?ს შესაბამ?სად.
4. ნებ?სმ?ერ? გაცდენ?ს შემთხვევაშ? (საპატ?ო/არასაპატ?ო) თანამშრომელს დაექვ?თება ხელფას? და შესაბამ?ს? ანაზღაურება მ?ეცემა შემცვლელს;
თავ? 5. სტ?მულ?რებ?ს და პასუხ?სმგებლობ?ს ფორმა.
მუხლ? 11. მოსწავლეთა სტ?მულ?რებ?ს ფორმებ?.
1. მოსწავლე წახალ?სდება:
ა) მაღალ? აკადემ?ურ? მოსწრებ?სათვ?ს; ოლ?მპ?ადებშ? გამარჯვებ?სათვ?ს;
ბ) სასკოლო ცხოვრებაშ? მნ?შვნელოვან? წვლ?ლ?ს შეტან?სათვ?ს;
გ) განსაკუტრებულ? ?ნ?ც?ატ?ვ?სათვ?ს, რაც გამო?წვევს კლას?ს, სკოლ?ს ავტორ?ტეტ?ს ამაღლებას;
2. წახალ?სებ?ს ფორმებ?ა:
ა) მადლობ?ს გამოცხადება
ბ) ს?გელ?;
გ) ფას?ან? საჩუქარ?;
დ) ფულად? ჯ?ლდო;
3. მოსწავლ?ს წახალ?სებ?ს შესახებ წ?ნადადება შე?ძლება დააყენოს მოსწავლემ, მასწავლებელმა, ადმ?ნ?სტრაც?ამ. ბრძანებას გამოსცემს დ?რექტორ?.
4. განსაკუთრებულ შემთხვევაშ? შე?ძლება დაჯ?ლდოვდეს მშობელ?. გადაწყვეტ?ლებას ?ღებს პედ. საბჭო.

მუხლ? 12. მასწავლებლ?ს სტ?მულ?რებ?ს ფორმებ?.
1. მასწავლებელ? წახალ?სდება:
ა) საგანშ? განსაკუთრებ?თ მაღალ? შედეგებ?სათვ?ს.
ბ) კონფერენც?ებშ?, კონკურსებშ?, ოლ?მპ?ადებშ? მნ?შვნელოვან? წარმატებ?სათვ?ს.
2. მასწავლებლ?ს წახალ?სებ?ს ფორმებ?:
ა) მადლობ?ს გამოცხადება პ?რად საქმეშ?;
ბ) ფას?ან? საჩუქარ?;
გ) პრემ?ა
3. მასწავლებლ?ს წახალ?სებ?ს საკ?თხ? შე?ძლება დააყენოს მოსწავლემ, მასწავლებელმა, მშობელმა, კათედრამ, პედ. საბჭომ, ადმ?ნ?სტრაც?ამ. ბრძანებას გამოსცემს დ?რექტორ?.

მუხლ? 13. პასუხ?სმგებლობ?ს ფორმებ? და მ?ს? დაკ?სრებ?ს წეს?.
• სკოლასა და თანამშრომელს, მოსწავლეს, მშობელს შორ?ს სადავო საკ?თხებ? გან?ხ?ლება საქართველოს შრომ?ს კოდექს?თ დადგენ?ლ? წეს?თ
I. მოსწავლ?ს მ?ერ ქცევ?ს კოდექს?ს, სკოლ?ს შ?ნაგანაწეს?ს დარღვევ?სა და სკოლ?ს თანამშრომლებ?ს დაუმორჩ?ლებლობ?ს შემთხვევაშ?, შ?ნაგანაწეს? ?თვალ?სწ?ნებს შემდეგ დ?სც?პლ?ნარულ ზომებს:
ა) მშობელთან დაკავშ?რება და თათბ?რ?:
გულ?სხმობს რა?მე ?ნც?ნდენტ?სთანავე კლას?ს დამრ?გებლ?ს დაკავშ?რებას მოსწავლ?ს მშობელთან, მასთან გასაუბრებას და შესაბამ?ს? ოფ?ც?ალურ? ჩანაწერ?ს გაფორმებას კლას?ს დამრ?გებლ?ს ჟურნალშ?, რაც დასტურდება მშობლ?ს ხელმოწერ?თ:
ბ) დ?რექტორთან გასაუბრება;
გულ?სხმობს მოსწავლ?ს შეხვედრას დ?რექტორთან;
გ) გამოსაცდელ? ვად?ს დაწესება:
გულ?სხმობს არასათანადო ქცევ?ს შემთხვევაშ?, მოსწავლ?სათვ?ს გამოსაცდელ? ვად?ს დაწესებას , დამრ?გებლ?სა და მშობლ?ს მკაცრ? ზედამხედველობ?ს ქვეშ ყოფნას.
• დ?სც?პლ?ნარულ? სასჯელ?ს ფორმებ?ა:
o გაფრთხ?ლება; საყვედურ?; სასტ?კ? საყვედურ?

1.1 გაფრთხ?ლება შე?ძლება მ?ეცეს:
ა) დ?სც?პლ?ნ?ს მსუბუქ? დარღვევ?სათვ?ს;
ბ) უსაფრთხოებ?ს წესებ?ს მსუბუქ? დარღვევ?სათვ?ს;
გ) ამხანაგ?ს ს?ტყვ?ერ? შეურაცხყოფ?სათვ?ს;
დ) ხუთამდე დაგვ?ანებ?სათვ?ს;
ე) გაკვეთ?ლებ?ს არასაპატ?ო გაცდენ?ს ორ შემთხვევაზე;
ვ) სწავლ?სადმ? ზერელე დამოკ?დებულებ?სათვ?ს;
ზ) სასკოლო პროცეს?ს ხელ?ს შეშლ?სათვ?ს; სასჯელ?ს ვადაა 3 თვე.
1.2 საყვედურ? შე?ძლება გამოეცხადოს:
ა) გაფრთხ?ლებ?ს გამეორებ?თ მ?ღებ?სას;
ბ) დ?სც?პლ?ნ?ს დარღვევ?სთვ?ს;
გ) უსაფრთხოებ?ს წესებ?ს დარღვევ?სათვ?ს;
დ) ამხანაგ?ს ფ?ზ?კურ? შეურაცხყოფ?სათვ?ს;
ე) უფროსებ?ს ს?ტყვ?ერ? შეურაცხყოფ?სათვ?ს;
ვ) 3-დან 5-მდე არასაპ. მ?ზეზ?თ გაკ. გაცდენ?სათვ?ს;
ზ) საგანმანთლებლო პროცეს?ს ჩაშლ?ს მცდელობ?სათვ?ს. სასჯელ?ს ვადაა 6 თვე.
1.3 სასტ?კ? საყვედურ? შე?ძლება გამოეცხადოს:
ა) საყვედურ?ს გამეორებ?ს შემთხვევაშ?;
ბ) უფროს?ს უხეშად მოპყრობ?სათვ?ს;
გ) ამხანაგ?ს ფ?ზ?კურ? შეურაცხყოფ?ს გამო;
დ) საგანმანათლებლო პროცეს?ს ჩაშლ?სთვ?ს. სასჯელ?ს ვადაა 1 წელ?.
1.4 მოსწავლ?ს დ?სც?პლ?ნარულ? დასჯ?ს შესახებ საკ?თხ? შე?ძლება დააყენოს მოსწავლემ, მასწავლებელმა, ადმ?ნ?სტრაც?ამ. ბრძანებას გამოსცემს დ?რექტორ?.
1.5 დ?სც?პლ?ნარულ? სასჯელ?ს მოხსნა ხდება:
ა) მოსწავლ?ს მხრ?დან ?სეთ? საქც?ელ?ს შემდეგ ,რაც ?მსახურებს წახალ?სებას:
ბ) სასჯელ?ს ვად?ს გასვლ?ს შემდეგ.
1.6 დაუშვებელ?ა დ?სც?პლ?ნარულ? სასჯელ?ს მოხსნ?ს შემდეგ სასჯელ?ს არსებობ?ს ფაქტ?ს შეხსენება მოსწავლ?სათვ?ს.
2. მასწავლებლ?ს მ?მართ შე?ძლება გამოყენებულ ?ქნას ადმ?ნ?სტრაც?ულ? სასჯელ?ს შემდეგ? ფორმებ?:
2.1 გაფრთხ?ლება შე?ძლება მ?ეცეს:
ა) 5-მდე დაგვ?ანებ?სათვ?ს;
ბ) გაკვეთ?ლ?ს არასაპატ?ო გაცდენ?ს გამო;
სასჯელ?ს ვადაა 6 თვე
2.2 საყვედურ? შე?ძლება გამოეცხადოს;
ა) სასკოლო დოკუმენტაც?აშ? შეცდომებ?ს დაშვებ?ს გამო;
ბ) გაფრთხ?ლებ?ს გამეორებ?ს შემთხვევაშ?;
გ) მოსწავლ?ს შეურაცხყოფ?სათვ?ს;
სასჯელ?ს ვადაა 1 წელ?
2.3 შეუწყდეს შრომ?თ? ხელშეკრულება:
ა) მოსწავლეთა დაბალ? აკადემ?ურ? მოსწრებ?ს მაჩვენებლებ?ს გამო;
ბ) შ?ნაგანაწეს?ს დარღვევ?სათვ?ს;
გ) ხელშეკრულებ?ს რომელ?მე პუნქტ?ს დარღვევ?ს გამო;
დ) მასწავლებლ?ს ეთ?კურ? ნორმებ?ს დარღვევ?სათვ?ს;
ე) საყვედურ?ს გამეორებ?სას;
ვ) მოსწავლეთა შეურცხყოფ?სათვ?ს;
ზ) სკოლ?ს მატერ?ალურ? ზ?ან?ს მ?ყენებ?სათვ?ს, ზ?ან?ს ანაზღაურებ?თ.
თავ? 6. სკოლ?ს დაფ?ნანსება.
1. სკოლ?ს დაფ?ნანსებ?ს წყაროებ?ა:
ა) მოსწავლ?ს ვაუჩერ?
ბ) სწავლ?სათვ?ს დაწესებულ? გადასახად?ა თვეშ?: VII-VIII-IX კლ. - 50 ლარ
გამოკითხვა
რითი სარგებლობთ ჩვენს საიტზე?
ინფორმაციით
ჩვენი facebook-ით
ელ ჟურნალით
ალბომით